Administrasjonsleder

Greåker videregående skole søker administrasjonsleder.

Arbeidssted

Greåker videregående skole.

Type ansettelse

100% administrativ stilling.

Mer om stillingen

Administrasjonsleder har helhetlig og overordnet faglig lederansvar for skolens service- og støttefunksjoner. Administrasjonsleder rapporterer til rektor, har delegert personalmyndighet og er nærmeste overordnede for merkantilt personale ihht gjeldende personalfordeling. Administrasjonsleder er en del av skolens ledergruppe og har sin del av ansvaret for skolens utvikling og drift.

Skolens ledergruppe skal sammen oppnå gode resultater, realisere langsiktige overordnede mål og lede gjennom gode beslutninger og handlinger. Administrasjonsleder har et helhetlig og overordnet ansvar for å lede, organisere og delegere oppgaver til teamet i merkantil stab. Hovedområdene er økonomi, personaladministrasjon, eksamen, elevdokumentasjon, og arkiv. I tillegg vil ansvaret bestå av intern og ekstern kommunikasjon, informasjonssystemer, praktisk gjennomføring av skolestart og skoleslutt, brukerinvolvering og kontakt samt faglig veiledning av kontorlærlinger.

Er du en utviklingsorientert leder med interesse og motivasjon for skoleadministrative lederoppgaver? Legger du vekt på og har evne til relasjonell ledelse og er god til å arbeide målrettet, systematisk og analytisk? Vi søker deg som kan lede, organisere og bidra til utvikling av de skoleadministrative oppgavene. Som en god leder er du samlende og jobber styrkebasert for å utvikle en effektiv merkantil stab som leverer god service og kvalitet i sine tjenester internt og eksternt. Du er engasjert og inspirerer til kollegial utveksling, refleksjon, samhandling og videreutvikling. Som god leder forholder du deg til overordnede styringssignaler, involverer ansatte og handler på bakgrunn av felles mål og forventninger.

Skolen skal utvikle seg videre og vi ønsker at vår administrasjonsleder har erfaring med og interesse for - ledelse, læring og utvikling - administrasjon - veiledning - digital læring og utvikling med teknologi - involverende og profesjonell kollektiv praksis.

Søkere må ha høyskole-/master og det er ønskelig med relevant lederutdanning og erfaring fra utdanningssektoren. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Ønsket tiltredelse er 1. august 2019.

Lønn etter avtale. Ansettelse skjer i henhold til de plikter og rettigheter som fremgår av gjeldende lov- og avtaleverk. Østfold fylkeskommune har gode forsikrings- og pensjonsordninger for sine ansatte. Det tas forbehold om endringer i tilsettingsbehovet fram til tilsetting skjer. Tilsetting er betinget av godkjent politiattest. Det tas forbehold om tilsetting dersom det oppstår overtallighet i fylkeskommunen. Østfold fylkeskommune praktiserer prøvetid.

Mer informasjon om stillingen kan du få ved henvendelse til rektor Kristin Danielsen på tlf. 69102000.

Søknadsfrist

28.mars 2019

Søknadsskjema

Søknadsskjema

ID

2468

Om virksomheten

Greåker videregående skole er en virksomhet i Østfold fylkeskommune. Skolen ligger mellom Sarpsborg og Fredrikstad og har ca. 1200 elever og 180 medarbeidere. Skolen har følgende utdanningsprogram: Studiespesialisering, Studiespesialisering med science, Musikk, dans og drama med musikk, Helse og oppvekst, Bygg- og anleggsteknikk, voksenopplæring og kombinasjonsklasser. Skolen er fokusskole for minoritetsspråklige og knutepunktskole for blinde og svaksynte elever.

Vår visjon er glede i læring. Visjonen og verdiene engasjement, raushet, kreativitet, likeverd og mot skal være tydelig og synlig i all samhandling i skolehverdagen. Vår pedagogiske plattform fremmer elevaktiv læring og erfaringsdeling. Vi er en skole med åpenhet for nye løsninger og endringsvilje. Vi sier ja når vi kan og nei bare når vi må. På Greåker har vi helhetlig menneske- og læringssyn med vekt på likeverd og mangfold. Vi jobber for at læring og utvikling skjer gjennom relasjonelt samspill og tilhørighet i felleskapet, der alle føler seg trygge, inkludert, anerkjent og verdsatt.

Mer informasjon om skolen

Kontakt

Kristin Danielsen
E-post
Telefon 69 10 20 10
Mobil 926 56 466