Skandinavien Science Cluster

I samarbeid med Inspiria har vi utviklet et konsept der vi flytter opplæringen utenfor klasserommet. Vi tar realfagene med oss ut i Hvaler Nasjonalpark og utvikler opplæringskonsept av ungdom for ungdom. 

Formålet for oss på Sciencelinja er å bruke prosjektet til å spre kunnskap og interesse for realfag.  Våre scienceelever vil gjerne ta undervisningen ut av klasserommet, og gjennom å bruke Hvaler Nasjonalparken har scienceelvene nettopp utviklet innovative undervisningsopplegg ”av ungdom for ungdom".

Ved at elevene gjør praktiske øvelser utenfor klasserommet øker forståelsen av hva vi kan bruke realfagene til, og dermed er dette et prosjekt i å gjøre fagkunnskapen mer relevant og knyttet opp mot feltarbeid og forskningsmetode. Gjennom Interregprosjektet Skandinavien Science Cluster har elever og lærere på sciencelinja utarbeidet undervisningsopplegg i realfagene, og for å spre dette arbeidet vil Inspiria og Innovatum utvikle lærerkurs med innhold fra prosjektet «av ungdom for ungdom». Har du lyst til å lese mer om hva scienceelever og lærere har utviklet, så kan du lese et eksempel nedenfor.

Rent vannskelig av ungdom for ungdom

Det er utarbeidet og testet et undervisningsopplegg med underteksten; havet og landformene for alle med naturfag og geografi for VG1 på videregående skole. Det er en ekskursjon og naturvitenskapelig metode i skjønn forening i prosjektet. 5 lærere og 150 elever (Greåker vgs) har deltatt i planleggingen, gjennomføringen og evalueringen. Gjennomføringen av feltarbeidet i uke 17 – 21 2018 gjennstår. Dette opplegget kan fungere godt som utgangspunkt for lærerutdanning i feltarbeid.

Hensikt naturfag: Å få kunnskap om havet som økosystem og hvordan menneskelige påvirkninger forstyrrer balansen i dette uerstattelige økosystemet. Benytte naturvitenskapelig metode til å finne ut hvordan abiotiske faktorer påvirker samspillet av biotiske faktorer i havet. Stikkord; biologisk mangfold, bærekraft, forskerspiren, naturvitenskapelig metode, plast i havet, surhetsgrad og saltholdighet

Hensikt geografi: Å få kjennskap til ulike landformer som er typiske i Østfoldlandskapet og gjøre greie for hvilke indre og ytre krefter som har påvirket og fortsatt påvirker berggrunnen. Stikkord; Magmatiske- og metamorfe bergarter, skuringsstriper, jettegryter, istid, indre- og ytre krefter, bærekraft, ressurser.

Gjennomføring: 2 dager i felt; begge dager til Guttormsvauven, Ytre Hvaler Nasjonalpark. En dag tidlig høst (uke 35-38), og en dag på våren (mellom uke 17 og 21). Forarbeid og etterarbeid tilknyttet feltarbeidet.

Kortversjon/oppsummert:

Naturfag, del 1, forarbeid - Bli kjent med naturvitenskapelig metode. Få kjennskap til havet som økosystem. Feltdag 1; Innsamling av materiale; sjøvann, skjell, tang, plast. Besvare oppgaver. Designe eget forsøk.

Etterarbeid; forskningsarbeid med materiale fra feltarbeid ved bruk av naturvitenskapelig metode. Gruppene skal levere en rapport, få underveisvurdering, for så å gjøre endringer og levere rapport som er obligatorisk i faget.  

Del 2, forarbeid; Se dokumentar om plast i havet og mulige innovative løsninger til problemet. «Møte» noen av havets helter!

Feltdag 2; Delta på Hold Norge Rent-aksjonen og rydde Guttormsvauven for søppel. Registrere digitalt hva og hvor mye søppel som plukkes. Samtidig delta i Kystlotteriet – Elevene skal kjenne at de utgjør en forskjell!

Geografi, del 1, forarbeid; Få nødvendige forkunnskaper om Ytre Hvaler Nasjonalpark, om berggrunnen og landformene vi møter. Lese koter og opplysninger på kart

Feltdag 1; Studere landformer og mineraler i berggrunnen. Gruppene svarer ut oppgaver på vandring langs kysten om naturgeografien i området (med mobil og kart som hjelpemidler).

Etterarbeid; Lage bilderapport fra oppgavene i felt. Obligatorisk for å stå i kurset.

Del 2, forarbeid; Havet som ressurs – utømmelig og fornybar eller betinget fornybar?

Feltdag 2; Som i naturfag

Etterarbeid; Muntlig vurdering i tema med kompetansemålene oppgitt nedenfor

Kompetansemål til prosjektet i naturfag:

 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 • drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på praktiske undersøkelser eller systematisert informasjon fra ulike kilder
 • gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling
 • undersøke og beskrive suksesjonsprosesser i et økosystem
 • gjøre rede for faktorer som virker inn på størrelsen til en populasjon
 • kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig forbruksmønster
 • undersøke en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål og drøfte kvaliteten på argumenter og konklusjoner i debattinnlegg

Kompetansemål til prosjektet i geografi:

 • Gjøre observasjoner og registreringer av geografiske tema på ekskursjon eller feltarbeid og bruke de til å se natur og samfunn i sammenheng
 • Gjøre greie for hvordan jorda er oppbygd, hovedtypene av bergarter og hvordan de blir dannet
 • Forklare hvordan indre og ytre krefter former landskap, og gjenkjenne typiske landformer i Norge
 • Gjøre greie for ressursbegrepet og diskutere hva som ligger i begrepet bærekraftig ressursutnytting
 • Drøfte miljøkonsekvenser i norske og samiske samfunn av bruk og inngrep i naturområder

Skandinavien Science Cluster er en del av et interreg-prosjektet ledet av Inspiria og Borregaard på norsk side, med tilsvarende samarbeidspartner i Sverige.

Kontakt

Geir Normann Andersen
E-post
Telefon 69 10 20 54
Mobil 920 93 834
Nina Elisabeth Nilsen
E-post
Telefon 69 10 20 88
Mobil 908 77 718