Drømmeskolen

Drømmeskolen er et helsefremmende program utviklet av «Voksne for barn» rettet mot å bedre det psykososiale læringsmiljøet i videregående opplæring. Det er en del av Helsedirektoratet satsing på «psykisk helse i skolen» som består av forebyggende og mestringsorienterte skoleprogram for å bedre unges psykiske helse.

 – en tiltaksmodell for psykisk helse og psykososialt læringsmiljø

 

Det overordnede målet i Drømmeskolen er

 • å fremme god psykisk helse og et godt psykososialt læringsmiljø i ungdomsskolen og videregående opplæring.

Delmål

 • å gi rammer og verktøy for et helhetlig arbeid med det psykososiale læringsmiljøet i skolen.
 • å styrke elevenes tilhørighet, deltakelse, kompetanse og motivasjon.
 • å styrke skolens og den enkelte lærers kompetanse og mulighet til å fremme dette innenfor ordinære rammer i skolen.

Klikk for stort bilde

Verktøyene i Drømmeskolen

 • Tiltaksmodellen skaper kontinuitet og rammer for skolens helhetlige arbeid med læringsmiljøet.
 • En handlingsorientert tiltaksmodell som er nært knyttet opp til det aktørene i skolen opplever som sine sentrale oppgaver og er nyttig i skolehverdagen. Forankret i LØFT-metodikk.
 • Elevmentorer, «Drømmeklassen» og styrking av både læreres og elevers kompetanse i forhold til å utvikle et godt psykososial læringsmiljø er viktige bærebjelker.

Elevmentorer

 • Det er en sentral idé i Drømmeskolen at elevene skal være en aktør i skolens arbeid med det psykososiale miljøet.
 • Elevmentorene er derfor hjertet i modellen.
 • Deres hovedoppgave er å bidra til at medelever føler seg sett og ivaretatt og inkludert når de er på skolen.

Drømmeklassen - felles mål for kommunikasjon og læringsmiljø i klassen

 • Drømmeklassen er en prosess som begynner i hver nye klasse i løpet av de to første skoleukene, og som fortsetter gjennom skoleåret.
 • Målet med Drømmeklassen er å starte arbeidet med å fremme et godt og positivt læringsklima i klassen.
 • Gjennom Drømmeklassen jobber klassen med deltakende prosesser og kommunikasjonsøvelser for å finne fram til mål for læringsmiljøet med strategier og tiltak for å nå målene.

Gjennomføring av Drømmeskolen på Greåker vgs:

 • Ressursgruppen har hovedansvaret for organisering og gjennomføring av tiltaket på alle VG1 klassene. Ressursgruppen består av tre ansatte (utdanningsleder, lærer og koordinator) og tre elevmentorer. Koordinator for drømmeskolen (Shem Feka) har ansvaret for å innkalle til jevnlige møter i ressursgruppen.
 • Alle kontaktlærere har fått opplæring i metoden og verktøyene som brukes i drømmeskolen.
 • Koordinator tilbyr opplæring i metoden til nye k-lærere under utviklingsdagene.
 • I andre uke etter skolestart gjennomfører koordinator sammen med elevmentorene Drømmeklasse 1 i hver enkelt klasse for å sette klassens mål for skoleåret.
 • Kontaktlærere sammen med sine mentorer har ansvaret for å følge opp klassens mål.
 • I februar gjennomfører koordinator sammen elevmentorer Drømmeklasse 2. Målet er å evaluere klassen mål og sette seg eventuelt nye mål.
 • K-lærer jobber kontinuerlig med klassemiljøet med utgangspunkt i klassens mål.
 • Elevmentorene i samarbeid med koordinator iverksetter ulike trivselsfremmende tiltak i storefri.

Kontakt

Shem Feka
Veileder
E-post
Telefon 69 10 20 96
Mobil 995 36 462