Den gode timen

På Greåker er vi opptatt av å se den enkelte og at alle skal ha et godt læringsmiljø. Derfor har vi noen prinsipper for den gode timen. Læring skjer best i samarbeid med andre, så det er viktig at du tar hensyn til menneskene rundt deg.

Vi er en åpen skole og åpenhet er en viktig del av prinsippet om «den gode timen», der vi har laget et mønster for opplæringen. Det at læreren er leder i klasserommet er med på å fremme god undervisning. Læreren kan sitt fag og behersker varierte arbeidsmåter og klarer å tilpasse opplæringen til elevenes evner og forutsetninger. Den gode timen har et løft-fokus og gir elevene mestring. 

Klikk for stort bildePå Greåker vgs har en sosiokulturell tilnærming til læring. Læring skjer i samspill med andre, og vi er vi alle lærende, både medarbeidere og elever. Organisering av læring skal gi rom for samspill. I et samspill er vi likeverdige parter og har gjensidig respekt for de andres syn og deres menneskeverd. Vi jobber stadig med å bli enda bedre til å dele vår kunnskap, både innenfor organisasjonen, og eksternt. Gjennom å dele ideer gjøre vi hverandre rike. En viktig forutsetning for å bli bedre på «den gode timen» er nettopp å bruke seksjonsmøter, fagteam og avdelingsmøter til å dele erfaringer og innspill på temaer fra «den gode timen».

Læring skal gi relevans for elevene, og læringen skal gi mening. Vi mener at læring forutsetter læringsglede og motivasjon. Alle skal oppleve mestring og faglig utfordring hver dag. Slik oppnår vi de beste resultatene, og skaper riktig kompetanse for fremtiden. Læring skal gi mening, og i tillegg til fag er vi opptatt av at elevene skal lede seg selv på en god måte og samarbeide godt med andre. Elevene skal utvikle sin kreativitet og kunne finne nye løsninger på problemer. De skal bygge nettverk, samarbeide med andre og lære seg å framsnakke andres egenskaper og kunnskap. Dette er kompetanse som samfunnet har behov for, og som vil gi deg en god start på videre studier og arbeidskarriere. 

Forskning og forskningsmetode er en viktig del av elevenes opplæring. Det at vi arbeider med problemløsninger og problemstillinger gjør at oppdragene blir mer relevante for elevene, samtidig som de lærer forskningsmetode.

Klikk for stort bildeMange av fremtidens jobber eksisterer ikke pr dags dato, og vi skal utdanne ungdom til jobber som ennå ikke eksisterer. Vi vet at innovasjon vil være viktig for å videreutvikle og skape nye arbeidsplasser, og vi vet at teknologi har fått og vil ha en sentral rolle i menneskers liv. Framover vil vi i det norsk samfunnet oppleve krav om omstilling og utvikling, og dette krever en holdningsinnstilling til omstilling mer enn bevaring og innovasjon mer enn kreativitet. Kreativitet er å tenke nytt og utenfor boksen, mens innovasjon også har et handlingsaspekt i seg. Vi skal lære elevene å sette gode ideer ut i praksis. Vi må lære oss å prøve ut det uprøvde og at det gjennom å mislykkes ligger en styrke i å rette opp handlingene sine ved neste forsøk.

Opplæringen skal være preget av variasjon og nytenkning. Vi tror at sjansen til å lykkes med innovasjoner øker hvis elevene lærer seg å bruke utforskende metoder i læring. Læring ved å løse oppdrag på vegne av bedrifter og offentlige instanser, vil gjøre opplæringen realistisk og mer spennende enn tradisjonelle metoder som er mest brukt i skolene. For å møte den fremtiden som vi vet venter elevene, ønsker vi å etablere en pedagogisk problemløsningsmetode som gjør elevene kvalifisert for de utfordringene de vil møte i samfunnet og næringslivet. På vår skole skal det arbeides med felles aktiviteter, camper og faglige utfordringer der elevene skal finne løsninger på ulike utfordringer og problemstillinger.

Klikk for stort bilde

Utfordringene elevene våre vil møte, skal i stor grad løses av teknologi. Noe av denne teknologien eksisterer, mye av den er enda ikke utviklet. Samtidig skaper teknologiutviklingen nye utfordringer, som krever stor evne til etisk refleksjon og et bevisst verdisyn. Greåker vgs skal fortsette å ligge i front når det gjelder å ta i bruk teknologi i skolen for innovasjon i læring. Vi skal fortsette å dele og samskrive gjennom ulike plattformer som OneNote, outlook og googledocs, der vi stimulerer til læring f.eks. gjennom omvendt undervisning. Vi fortsetter også vår bruk av sosiale medier for å fremme sosiokulturell læring og deling. Derfor deler vi kunnskap gjennom å bruke digitale arenaer. OneNote, Googledocs og sosial medier er naturlige læringsarenaer gjennom «samskaping» og samproduksjon. Alle elever på Greåker skal få trening i å anvende digitale medier og publisere på nett, i mange ulike fora og sjangre. I en slik trening ligger det bevisstgjøring om personvern og etikk, og vi legger vekt på #Snillesnakk og å trene på vurdering av kildebruk. Å anvende digitale medier betyr at vi skaper noe sammen, samtidig som vi deler kunnskap og erfaringer med hverandre og har felles verdier i det vi produserer og publiserer.

Vi har mange gode samarbeidspartnere. Disse gir uvurderlige innspill til vår utvikling. Vi søker alltid nye samarbeid med ressurspersoner, læringsmiljø og virksomheter som kan hjelpe oss til læring. Det er viktig for oss å sette elevene i stand til å søke samarbeid utenfor egen skole, og i større grad benytte teknologi for å muliggjøre samspill mellom elever på tvers av landegrenser og kulturer.

Den gode timen: Sway