Regler for ekskursjoner

Skolen har interne retningslinjer som beskriver hvordan ansatte som vil arrangere turer og ekskursjoner skal gå fram, og et regelsett som gjelder elever på tur.

Merk! Regelverk for godtgjøring etter SGS1010 ligger på egen side.

Retningslinjer for faglige elevekskursjoner i skolens regi

Faglærere som ønsker å gjennomføre faglige ekskursjoner tur med elever, må søke aktuell fagleder/utdanningsleder om tillatelse til å planlegge og gjennomføre turen. Søknaden skal inneholde skisse til program og antall deltagende elever.

Søknadene behandles fortløpende. Skolene kan sette interne søknadsfrister.

Turene skal ha en faglig forankring og legges inn i årsplanen/halvårsplanen for faget. For- og etterarbeid er en del av det helhetlige opplegget.

Det er et klart mål at alle elever skal delta på skoleturen.

Faglærer har det faglige ansvaret for skoleturen.

Gratisprinsippet (opplæringsloven § 3-1) legges til grunn for alle skoleturer. Skolen kan dermed ikke kreve at elever eller foresatte dekker utgifter til turer som er en del av opplæringen.

Skoleturer som ikke dekkes av skolens budsjett, må finansieres gjennom gaver/bidrag basert på arbeids- og aktivitetsinnsats.

Frivillige gaver/bidrag skal komme alle aktuelle elever til gode.

Dugnader/pengeinnsamlinger legges utenom skoletid og styres av elever og/eller foresatte. Faglærer skal normalt ikke være involvert i dette.

Alle ekskursjoner skal ha forsvarlig bemanning. På lengre skoleturer skal det alltid være med 2 ansatte. Ekskursjoner kan ikke bemannes av foresatte.

Ekskursjoner legges til den delen av skoleåret der det er mest hensiktsmessig i forhold til læreplanene.

Turen kan maksimalt gå over fire dager, herav tre ukedager. Dispensasjon kan gis av Opplæringsavdelingen ØFK

Direkte utgifter til reise og opphold (transport, hotell, etc.) til medfølgende ansatte må dekkes av skolens budsjett.

Skolen dekker de ulike typer godtgjøring medfølgende ansatte har rett til i forbindelse med reisen (jfr. SGS1010). Denne utgiften skal ikke belastes elevenes reisekasse

Detaljert program med navn på deltagende elever skal leveres fagleder minimum 1 mnd. før ekskursjonen starter.

Faglærer må utarbeide et alternativt pedagogisk opplegg til elever som er forhindret fra å delta på ekskursjonen. Skolen er ansvarlig for at alle elevene får oppfylt kravet om minste årstimetall i alle fag.

Faglærer er ansvarlig for å gi foresatte tilstrekkelig informasjon. Informasjonen skal gis i god tid før selve turen.

Elever i videregående skole er omfattet av KLPs kollektive ulykkesforsikring. Når elever/klasser skal ut på reise anbefales det at det tegnes en privat reiseforsikring siden fylkeskommunen ikke er lovpålagt å ha reiseforsikring for elever.

Faglærer er ansvarlig for å gi andre berørte ansatte beskjed om hvilke elever som er på studietur.

Fylkeskommunens ordensreglement gjelder for elever som er på reise i skolens regi. Det kan også utformes egne regler i forbindelse med den enkelte ekskursjon. Lokale regler/retningslinjer kan ikke sette fylkeskommunens ordensreglement til side

 

Regler for elever på tur

Vi skal gjøre vårt beste for at turen skal bli en lærerik og hyggelig opplevelse for alle. Noen regler må vi ha med oss, så les gjennom, skriv under og returner til skolen så snart som mulig.

ORDENSREGLER:

 • Skolens reglement gjelder så langt det er praktisk mulig.
 • Eleven er Greåker videregående skoles representant. Det er derfor en selvfølge
  at vanlige regler for god oppførsel skal gjelde.
 • Alle er forpliktet til å møte opplagte, engasjerte og interesserte på det oppsatte programmet.
 • Alle møter i god tid før samlinger og arrangementer.
 • Gå aldri alene, vær minst tre sammen.
 • All bruk av rusmidler er strengt forbudt.
 • Ingen er ute etter at felles kveldsaktivitet er avsluttet.
 • Hotellets ordensregler skal følges.
 • Ingen personer utenom gruppa har adgang til våre rom.

Brudd på ordensreglene kan føre til reaksjoner som nedsatt orden- eller atferdskarakter og hjemsendelse for egen regning.