Vi gjennomfører Elevundersøkelsen i uke 48 og 49

Elevundersøkelsen gjennomføres årlig av Utdanningsdirektoratet. Her er informasjon om undersøkelsen for deg som er forelder eller foresatt. To jenter på en sofa - Klikk for stort bildeElevundersøkelsen gir elevene en mulighet til å bli hørt. Greåker vgs.   

Hva er formålet med Elevundersøkelsen?

Formålet er å få frem hva elevene mener om læring og om hvordan de trives på skolen. Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø. Data fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning og forskere kan få utlevert rådata fra undersøkelsen.

Deler av resultatene fra Elevundersøkelsen publiseres på Utdanningsdirektoratets nettjeneste Skoleporten.

Når gjennomføres undersøkelsen?

Elevundersøkelsen kan gjennomføres både vår og høst. På høsten er det obligatorisk for kommunene/fylkeskommunene/skolene å gjennomføre Elevundersøkelsen. Gjennomføring av undersøkelsen på våren er et frivillig tilbud til de skolene som ønsker det.

Både på våren og høsten er det frivillig for elevene å svare på Elevundersøkelsen. Elevene kan også starte en undersøkelse, og hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på.

På Greåker videregående skole gjennomfører vi undersøkelsen i uke 48 og 49.

Behandlingsansvar og personvern

Når elevene svarer på spørsmål i Elevundersøkelsen, blir det lagret personopplysninger om dem. Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for at personopplysningene som behandles i Elevundersøkelsen, blir behandlet riktig og etter gjeldende personvernregelverk. Conexus drifter det tekniske i undersøkelsen på vegne av Utdanningsdirektoratet og må følge samme regelverk om personopplysninger. Conexus drifter portal for bestilling, innhenting og visning av resultater fra Elevundersøkelsen, herunder grunnlagsdata. Portalen krever pålogging.

Resultatene fra Elevundersøkelsen kan ikke direkte knyttes til personer som har svart. Elevene som svarer oppgir ikke navn, og det er ikke knyttet personnummer til besvarelsene. Når undersøkelsen avsluttes, brytes sammenhengen mellom påloggingskoden til eleven og besvarelsen. Derfor er det svært vanskelig å identifisere hvem som har svart hva i undersøkelsen. I svært få tilfeller kan det likevel være en teoretisk mulighet for at noen kan gjenkjenne hvem som har svart hva (indirekte identifisering), for eksempel ved små skoler der noen har bakgrunnskunnskap om de som har svart. Derfor har vi svært strenge regler for å vise resultater fra undersøkelsene - det gjelder for skolene, skoleeierne og de statlige utdanningsmyndighetene. Det er lagt inn egne regler (prikkeregler) for å skjule resultater og dermed redusere faren for at noen indirekte kan gjenkjenne hvem som har svart hva. Data fra undersøkelsen publiseres aldri offentlig på en måte som gjør det mulig å gjenkjenne enkeltelever sine svar.

I de tilfeller vi gir ut data til forskere, må de følge Utdanningsdirektoratets regler for behandling av data og taushetsplikt, og de må skrive under på en taushetserklæring.

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger i Elevundersøkelsen er personvernforordningen (GDPR) art. 6 nr. 1 bokstav e og art. 9 nr. 2 bokstav g, hvor det supplerende nasjonale rettslige grunnlaget er forskrift til opplæringsloven § 2-3 og forskrift til friskoleloven § 2-3.

Har du spørsmål?

For mer informasjon kontakt assisterende rektor Grete Tofteberg.

Du finner også mye informasjon på Utdanningsdirektoratets nettsider. 

Spørsmål om personvernet i undersøkelsen kan rettes til Utdanningsdirektoratets personvernombud på e-post.

Eventuelle klager på Utdanningsdirektoratets behandling av personopplysninger i forbindelse med Elevundersøkelsen skal rettes til Datatilsynet. Du finner mer informasjon på Datatilsynets nettsider.

 

Kontaktinformasjon til Utdanningsdirektoratet:

Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO

Telefon: +47 23 30 12 00

E-post: post@udir.no

Internett: www.udir.no

 

Informasjon på andre språk

Informasjon til foreldre om Elevundersøkelsen (samisk)

Informasjon til foreldre om Elevundersøkelsen (arabisk)

Informasjon til foreldre om Elevundersøkelsen (dari)

Informasjon til foreldre om Elevundersøkelsen (engelsk)

Informasjon til foreldre om Elevundersøkelsen (tigrinja)

Til toppen