Karakterer og vurderingsarbeid

Elevvurdering skal dokumenteres løpende gjennom skoleåret. All dokumentasjon av elevvurdering skjer i Oppad. Frister for føring av terminkarakterer gis i årsplanen.

Rutiner knyttet til elevvurdering er hjemlet i forskrift til opplæringslova, kapittel 3.

Underveisvurdering

Elever har rett til å vite i hvilke situasjoner det foregår vurdering. Underveisvurderingens hensikt er å orientere eleven om nivå og vise vei framover i læringsarbeidet. Læreren har en trenerrolle og skal gi elevene framovermeldinger og motivasjon for læring.

Underveisvurdering kan foregå med eller uten karakter, og vi etterstreber å variere vurderingsformer for å gi alle elever mulighet til å vise sin kompetanse. Fagsamtaler med eleven er også underveisvurdering. Alle fag skal ha en formell termin 1-vurdering. Normalt føres denne til en frist før jul, men dette vil avvike for periodiserte fag. Fag som ikke avsluttes får termin 2-karakter ved kursslutt. Dette gjelder eksempelvis kroppsøving på vg1 og historie på vg2. Se tabellen nedenfor.

Elever har ikke klagerett på terminkarakterer, men elevene skal få mulighet til samtale med faglærer dersom de har spørsmål vedrørende karaktersettingen.

Egenvurdering

Elevers rett til egenvurdering er nedfelt i forskriftene, og skal også dokumenteres i Oppad.

Les hva UDIR skriver om egenvurderingsarbeid.

Sluttvurdering

Ved slutten av opplæringsperioden føres standpunktkarakter. Fastsettelse av standpunktkarakter behandles som et enkeltvedtak. Elever har 10 dagers klagerett på standpunktkarakter. Klager på lærers faglige skjønn ved vurdering vil ikke bli tatt til følge, men dersom klager får medhold i at lærer ikke har fulgt retningslinjer for underveisvurdering og varsling, kan klagen bli tatt til følge, og rektor få i oppdrag å innhente informasjon og fatte et nytt vedtak. Resultatet kan bli at elevens karakter blir stående, blir satt opp eller blir satt ned.

Ved avslutning av vårterminen skal karakterer i fag, orden og atferd føres enten som "Standpunkt" eller "Halvår 2" slik tabellen viser:

Klasse og trinn

Vurdering som S

Vurdering som 2.halvårsvurdering

Yrkesfag Vg2

Fellesfag

Programfag
Orden og atferd

 

Yrkesfag Vg1

Matematikk

Naturfag

Programfag

Norsk
Engelsk
Kroppsøving

Orden og atferd

STUSP og MDD Vg 3

Fellesfag

Fremmedspråk I+II
Programfag

Orden og atferd

 

STUSP og MDD Vg2

Matematikk
Fremmedspråk
Programfag

Samfunnsfag MDD

Geografi MDD

Norsk
Historie
Kroppsøving
Orden og atferd
Fremmedspråk I+II

STUSP og MDD Vg1

Matematikk
Naturfag
Geografi STUSP

Samfunnsfag STUSP
Engelsk

Programfag

Norsk
Fremmedspråk
Kroppsøving
Orden og atferd

ST PBY

Fellesfag

Programfag
Orden og atferd

 

Lærlinger

Alle sluttvurderinger i fellesfag.
Programfag

Matematikk Vg1

Naturfag i Vg1
Orden og atferd i Vg2

Fellesfag som ikke har sluttvurdering etter læreplan.
Orden og atferd på Vg1

Engelsk i Vg1

Norsk i Vg1

3PBYER, 3PBYGR

Alle fag (ikke O/A)

 

3PBYFR

Naturfag (1001 og 1003)

Samfunnsfag

Matematikk 1P-Y

Norsk

 

Vedr. fritak i sidemål / kroppsøving:
Elever som har fått innvilget fritak for vurdering i sidemål / kroppsøving, skal ha vurderingen D (deltatt) i karakterfeltet for norsk sidemål / kroppsøving. De som har fått innvilget fritatt for faget i kroppsøving, skal ha vurderingen F i karakterfeltet for kroppsøving.

 

Oppgaver for faglærere og kontaktlærere i forbindelse med karaktermøtene: 

Faglærer:

  • Faglærer fører sine fagkarakterer i Oppad innen frister gitt i årsplanen.
  • Faglærer må melde fra til kontaktlærer dersom han/hun mener det bør være nedsatt karakter i orden/atferd for en elev.
  • Faglærer må sørge for at kontaktlærere får nødvendig informasjon om aktuelle elever (skriftlig) før møtet.

Kontaktlærer:

  • Kontaktlærer omgjør timefravær til dagsfravær og fører forslag til ordens- og atferdskarakter i Oppad
  • NB! Stort enkelttimefravær vil kunne medføre nedsatt ordenskarakter, men det er ingen automatikk i dette. Det MÅ gjøres individuelle vurderinger om fraværet for den enkelte elev som har stort fravær
  • Kontaktlærer fører referat fra møtet på eget skjema. Tips: For å spare tid under møtet kan kontaktlærer på forhånd skrive inn i skjemaet navn på aktuelle elever. Referatet leveres på sentralbordet.
  • Kontaktlærer skriver eventuelle endringer direkte på karakterutskriften og leverer denne til kontoret sammen med referatet.

Vi minner om at det skal være varslet dersom det ikke kan settes karakter i et fag (IV) eller at karakteren Ng eller Lg blir gitt i orden eller atferd. Hvis IV i fag skyldes overkredet fraværsgrense skal det være fattet enkeltvedtak (utd.leder har oversikt). Dersom IV er gitt i et fag uten at varsel er sendt, må det tilbys en utsatt prøve som vil gi grunnlag for å sette STP.

Aktuelle paragrafer fra opplæringsloven:

§ 3-7. Varsling

§ 3-18.Standpunktkarakterar i fag

§ 3-19.Standpunktkarakterar i orden og i åtferd

§ 3-21.Fritak frå vurdering med karakter for minoritetsspråklege elevar som nyleg har kome til Noreg

§ 3-22.Fritak frå vurdering med karakter i skriftleg sidemål